SKOLE- OG INSTITUTIONSBYGGERI

Privatskole i Gentofte Kommune

Vedligeholdelsesplan for VVS, ventilation og kloak privatskolde i Gentofte kommune, Bygherrerådgiver for opdatering og implementering af de nye indeklimakrav for skoler. Varme, ventilation og CTS samt energirevovering.

2021/2022

Stengårdsskolen, Gladsaxe

Konvertering fra naturgas til fjernvarme
Projektleder, etablering af fjernvarme, nybyggeri

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Rådgiver: Rambøll

Entreprenør: NCC

Klient: Vestforbrænding, 2014

Fælledgården Plejecenter i København

Plejecentret består af 201 boliger fordelt på 11 afdelinger. Renoveringen udførtes til energiklasse 2015 byggeri iht. BR.10. Dette medførte en optimering af bygnings passive egenskaber, super god isolering af klimaskærmen og tætning af bygningen med kontrolleret varmegenvinding af ventilation.
Af ekstra bæredygtige tiltag kan bl.a. nævnes, grønne tage, faskiner samt opsamling af regnvand. Desuden er der foreslået etablering af 900 m2 solceller. Men også en generel opgradering af boligerne, til tidssvarende og fremtidssikrede forhold, var et generelt mål med projektet.
Fælledgården skal afspejle, at huset rummer mennesker med vidt forskellig baggrund, etnicitet, kompetencer, religion, livshistorie og interesser.
I alt ca. 17.000 m2 bæredygtig plejeboligbyggeri.

Projektering, herunder myndigheds- og hovedprojekt: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Arkitekt: JJW

Bygherre: Københavns Kommune

Klient: Esbensen A/S, 2011

Københavns Universitet på Amager

Det Humanistiske Fakultet på Amager. Granskning af Projekt og byggeri i forbindelse med 5 år's eftersyn, etape 1.1. og 1.2. Eftersynet indeholder en gennemgang af byggeriet for fejl og mangler, der efterfølgende dokumenteres i mangellister. Fejl og mangler indeholder entreprenør - rådgiveransvar. Samlet entreprisesum for hele bygningsgennemgangen er 650 mio. kr. Bygningsgennemgangen er udført for VVS, ventilation og køling.

Klient: Esbensen/Sloth Møller, 2007

Holtbjergskolen, Herning

Totalrenovering af Holtbjergskolen,10. klasser, ungdomsskole, aftenskole og specialskole. Konstruktioner, VVS, ventilation, el, CTS. Projektering, udbud i fagenterprise, tilsyn, byggeledelse. Arbejdet udføres i 5 etaper. 17.000 m² totalrådgiver.
Entreprisesum 18 mio kr.

Klient: Herning Kommune, 2004 - 2007

Bangsbo i Frederikshavn

Ombygning og tilbygning af Søværnet Sergent- og Reservereofficersskole. Udarbejdelse af beskrivelser og mængdelister for VVS og ventilation samt energirammeberegninger, Be06. I alt 6000 m².

Klient: Esbensen A/S, 2006

Lundgårdskolen, Herning

Renovering af varme og ventilation samt el og CTS i forbindelse hermed. Separering af varme og ventilation. Ventilation med VAVstyring.

Klient: Herning Kommune, 2005

VUC Albertslund

Voksenundervisningscenter i Albertslund. Renovering af ventilation, el og CTS samt etablering af varmegenvinding. Ca. 2000 m² skolebyggeri.

Klient: Balslev, 2004

Enghavegårdskole, Gladsaxe

Renovering af vandinstallationer samt el og CTS i forbindelse hermed. Udskiftning til rustfri stålrør og beholdere. Renoveringen omfattede ca. 6000 m² folkeskole og SFO.

Klient: Balslev, 2004

Indeklima, Bakkegården, Søborg

Forundersøgelse og tilstandsrapport af indeklimaproblemer i storkøkken for Omsorgscentret Bakkegården. Rapporten indeholder: Beregning af luftmængder for afgivet effekter på køkkenudstyr, emfangsløsninger, ventilationsløsninger, behovsstyring, energibesparelser og overslag på udbedring. Den årlige energibesparelse ca. 70.000 kr. Anlægsinvestering inkl. CTS ca. 1,65 mio.

Klient: Balslev, 2004

Michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen, Herlev

Projektering af vand, varme, sanitet, afløb og ventilation, 210 m². Arkitekt: Olav Skovsted Arkitekt M.A.A.

Klient: Kristian Rahbek Rådgivende Ingeniør, 2004

Skals Efterskole

Udarbejdelse af projekt for vand, varme og sanitet 1.540 m². Arkitekt: Østjydsk Arkitekt- og Planlægningsfirma ApS.

Klient: Rådgivende Ingeniør og beregningsfirma Allan Jessen ApS, 2004

Ungdomsskolen, Bregnegårdsvej, Gentofte

Udarbejdelse af projekt for tilbygning af ny fløj for 10. klasser i Gentofte, 610 m² Vand, varme, sanitet, afløb, naturlig ventilation og el. Arkitekt: Perlt & Black arkitekter a/s.

Klient: Wochner & Sørensen, 2004

Etablering af ny børneinstitution, Tulipanen i København

Vuggestuer og børnehaver. Børneinstitution omfatter ca. 700 m² fordelt på 2 blokke i 3 etager indbyrdes forbundet med mellembygning og kælder under den ene blok. Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation og el i samarbejde med JPM. Arkitekt: PLH arkitekter A/S.

Klient: København Kommune, 2003

Lundgårdskolen, Herning

Separering af ventilation og varme. Etablering af ny varme i kantine/forsamlingslokale.

Klient: Herning Kommune, 2003

Snejbjerg Skole, Herning

Etablering af grundventilation og punktudsugning i faglokaler, fysik, kemi og elektro. Projektering af ventilation, el og CTS, samt tilsyn.

Klient: Herning Kommune, 2002 - 2003

Indeklimaundersøgelse på skole i Herning

Visuel gennemgang af Holtbjergskolens indeklima og ventilationsanlæg. Lokalisering, tilstandsvurdering, udbedringsforslag samt økonomisk oversigt for udbedring, 17.000 m². Tilstandsnotatet omfatter 130 sider detaljeret beskrivelse med foto, bilag og entreprisesummer for udbedring.

Klient: Herning Kommune, 2002 - 2003

Nexø Skole, Bornholm

Tilbygning og ombygning af Nexø Skole, bygning E og D. Byggeriet omfatter alle faglokaler som fysik, biologi, sløjd, hjemkundskab og håndgerning, 1.500 m². Projektering af VVS, ventilation og el.

Klient: Arkitekterne Steenberg ApS, 2002-2003

Københavns Postcentral, KHC, Bernstorffsgade 34 A

Ombygning af Københavns Postcentral, ca. 8.500 m². Projektering af varme og køling med fan-coil. Arkitekt: DesignGroup arkitekter A/S.

Klient: DEI ApS, 2002 - 2003

Roskilde Station

Renovering af stationsforhal inkl. kælder, VVS og ventilation.
F4 - rapport

F6 - projekt og udbudsmateriale
F8 - byggeledelse og tilsyn
Honorarsum 0.6 mio. Kr.

Klient: Hartoft-Nielsen ApS, 2001 - 2002

Sportshotel, Farum

Projektering af sportshotel i Farum. Sportshotellet omfatter ca. 8.500 m² og indeholder hotel, vand­rerhjem, kollegium, restaurant og cafeteria samt storkøkken. Projektering og udbud af konstruktioner, VVS og ventilation i samarbejde med JPM.

Arkitekt: Ladegaard & Christiansen.

Klient: KW A/S, 2001

Valdemarskolen i Ringsted

Etablering af skolekøkken og toiletter på Valde­marskolen. Projektering af VVS og afløbsinstalla­tioner. Bygherrerådgiver: Bascon A/S.

Klient: Guntofte & Bech, 2001

Busses Skole i Gentofte

Projektforslag til ombygning og tilbygning af pri­vatskole. Konstruktioner og hustekniske installationer. Projektforslaget indeholder forslag til økologiske tiltag med vurdering af anlægsinvestering, merin­vestering i forhold til traditionelle energianlæg med rentabilitetsvurdering samt en vurdering af de miljømæssige ressourcebesparelser. Princip­skitser til brug for arkitektens projektforslag. De økologiske tiltag omfatter: Passiv solvarme, aktiv solvarme, solcelleanlæg, hybrid ventilation, lysstyring, opsamling af regnvand og vandbespa­rende foranstaltninger. Arkitekt: Kim Rasmussen .

Klient: Privatskolen, Busses Skole, 2001

Allindelille Skole, Ringsted

Tilbygning til folkeskole ca. på 140 m². Projektering af VVS og ventilation. Arkitekt: Nielsen & Rubow A/S.

Klient: Guntofte & Bech, 2001

Engelsborgskolen, Kongens Lyngby

Renovering og ombygning af folkeskole, bygning A, C, D og F. Projektering og udbud af konstruktioner, VVS, ventilation og el. i samarbejde med JPM. Arkitekt: Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.

Klient: Lyngby Taarbak Kommune, 2000

Enghavegård Skole, Gladsaxe

Renovering af varme og ventilation omfattende ca. 6.000 m² folkeskole og SFO. Varme: Udskiftning til induktionskabinetter (kombineret luft/radiatorvarme) til radiatoranlæg og ventilationsanlæg inkl. ny automatik og CTS. Ventilation: Udskiftning af induktions-kabinetter (kombineret luft/radiatorvarme) til fortrængningsventilation inkl. ombygning af ventilationsanlæg i 3 blæserum til anlæg med varmegenvinding med væskekoblede batterier.

Klient: DEI ApS, 2000

Helsingør Station

Ombygning af Helsingør. Ombygningen omfatter bl.a. etablering af personalerum for lokoførere i alt 875 m². Udarbejdelse af udbudsprojekt for konstruktioner, VVS, ventilation og sprinkling.

Klient: Hartoft-Nielsen ApS, 2000

Amagerkollegiet, København

Kvalitetssikring af VVS og ventilationsprojekt for Amagerkollegiet.

Klient: Wissenberg A/S, 1999

Brøndby, udvidelse af stadion

Udvidelse af tilskuer- og loungekapacitet. Projek-tering af afløb og vand. Udvidelsen omfatter en forøgelse af tilskuerne fra 16.000 til ca. 18.000 pladser.

Klient: Carl Bro A/S, 1999

Ullerup Børnegård, Sundeved Kommune

Tilbygning til børnehave. Projektering, udbud og tilsyn med VVS og ventilation.

Klient: Esbensen A/S, 1998

Handelsskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd, Sønderborg Kommune

Nu Syddansk Universitet. Ombygning og udflyt-ning af Sønderborg Teknikum fra Voldgade til HHS på Kløvermarkskolen. Projektleder for instal-lationer. Laboratorium, maskin- og el-værksted, edb- og undervisningslokaler. Udarbejdelse af brugerønsker/byggeprogram og tilsyn.

Klient: Esbensen A/S, 1998

EUC-Transportskole i Åbenrå

Ombygning og tilbygning af Teknisk Skole i Lundsbjerg. Projektleder for installationer. Indret-ning af nyt autoværksted, maskinværksted med svejseudsugning, lager og undervisningslokaler. Projektering og udbud af VVS, gas, procesventi-lation og almindelig ventilation.

Klient: Esbensen A/S, 1998

Sognegård og præstebolig i Sønderborg

Kirkebyggeri. Projektering, udbud og tilsyn med VVS og ventilation.

Klient: Esbensen A/S, 1998

EUC-Levnedsmiddel i Åbenrå

Ombygning af eksisterende laboratorium til stor-køkken for kokkeelever på Teknisk Skole, Stegholt. Projektleder for installationer. Projektering og udbud af VVS, gas og ventilation.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Lad os stå for din Energirenovering

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud til jeres boligforening.​ Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Skal vi stå for din energioptimering eller Bygherrerådgivning?

Vi hjælper jer gerne igennem hele processen. Udfyld formularen Herunder og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevej 58, 6400 Sønderborg

CVR: 38294067

Kontakt os

☎ Tlf.: +45 70 22 48 48 

✉ E-mail: info@tjri.com

Social

Find på kort

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører Ivs

Kongevej 58 

6400 Sønderborg

Tlf.: 70224848
CVR: 38294067
info@tjri.com