Energi og klima

Privatskole i Gentofte Kommune

Vedligeholdelsesplan for VVS, ventilation og kloak privatskole i Gentofte Kommune, Bygherrerådgiver for opdatering og implementering af de nye indeklimakrav for skoler. Varme, ventilation og CTS samt energirevovering.

2021/2022

Krøyer Hus, Carlsberg Byen, København V

Bygningen består 91 individuelle lejligheder og 14 rækkehuse samt børnehave og erhverv. I alt 15.688 m2

Fejlfinding af varmeanlæg pga. problemer med temperaturstyring i lejligheder og manglende afkøling af fjernvarmevandet. Rapport om fejlfinding og konklusion med forslag til udbedring.

2021

DHL Express A/S, Vallensbæk

Bygningerne består af 3.713 m2 administrationsbygning og 1159 m2 opvarmet lagerhal.

Energioptimering og renovering af varmeanlæg samt CTS pga. manglende afkøling af centralvarmevandet og dermed strafafgift fra varmeværket. Udarbejdelse af rapport og udførelse af projekt for ejendomsadministrator. Projektering, udbud og tilsyn. Årlig besparelse på varmeregning xx.xxx kr.

2020/2021

AB Slettegården, Vanløse

Andelsboligforeningen består af 41 opgange fordelt på 12 blokke indeholdende 246 oprindelige traditionelle boliger hvoraf 14 af boligerne er sammenlagt og et lejemål er ejendomskontor. Samlet etageareal 14.318 m2

Projektering og udbud af nyt varme- og brugsvandsanlæg samt renovering og energioptimering af 2 varmecentraler. Nye vand- og varmeledninger i jord mellem boligblokke. Energioptimering og sikring af ekstra god afkøling af fjernvarmevandet. Udarbejdet som lønmodtager for Gaihede A/S

2019

Renovering af større etageejendom på Christianshavn​

Renovering af 100 lejligheder i Christianshavn på i alt 8.254 m2, beliggende på Strandgade ved Wilders Plads. Byggeriet er fra 1984 og består af kælder, 3 etager samt tagbolig.

Udskiftning af VVS-installationer og energirenovering, projektering og udbud samt tilsyn, 2017/2018/2019.

Konvertering til fjernvarme, Bagsværd By

​I forbindelse med regeringens handlingsplan for CO2 reduktion og fossilfri brændsel realiserer vi nu opgaven ved konvertering fra naturgas til fjernvarme i Bagsværd som bygherrerådgiver og projektleder. Rambøll er projekterende. Entreprisesum for opgaven er ca. 60 mio. kr.


Bygherrerådgiver: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Projektleder: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Projekterende: Rambøll

Entreprenører: Zacho-Lind, Kamco, Bravida, Brøndum

Klient: Vestforbrænding 2012 - 2015

Stengårdsvænge, Kgs. Lyngby

Konvertering fra naturgas til fjernvarme, 223 rækkehuse
Projektleder for etablering af rørledninger i jord og udskiftning af naturgasunits til fjernvarmeunits samt vekslerstation for området.

Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Bygherrerådgiver: DAB

Projekt og tilsyn: Rambøll

Entreprenør: NCC og Brøndum

Klient: Vestforbrænding, 2014-2015

Lavenergi BR 2015 kontorbygninger,
Novo Nordisk i Bagsværd

Novo Nordisk investerer omkring en milliard kroner i to nye lavenergi BR 2015 kontorbygninger i Bagsværd. I denne forbindelse er Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS blevet valgt som bygherrerådgiver for etablering af CO2 besparende fjernvarme for de 2 bygninger for Vestforbrænding I/S. Samlet etageareal er ca. 50.000 m2. Arkitekt er Hennig Larsen Architect, ingeniør Alectia og entreprenør MT Højgaard.


Bygherrerådgiver: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Arkitekt: Henning Larsen

Ingeniør: Alectia

Entreprenør: MT Højgaard

Klient: Vestforbrænding 2012

Lervig Brygge, Stavanger, Norge

Fire boligblokke på henholdsvis 7, 8, 12 og 18 etager, 159 lejligheder samt en parkeringskælder på ca. 10.000 m2. Det samlede byggeri er på knap 30.000 m2. Entreprisesum 500 mio. NOK.
Bygningen opfylder kravene til lavenergibyggeri, det norske TEK07 og Energimærke B. Esbensen har bl.a. stået for udviklingen af energikonceptet, hvor strategien er minimering af varmetabet og udnyttelse af bygningernes passive egenskaber.
Vi har udarbejdet design for VVS, ventilation, sprinkler og a øb herunder varmegenvinding af udsugningsluften fra køkken, bad og soveværelser og individuel forbrugsmåling.

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter/Atelier Oslo Arkitekter.

Bygherre: Øya Lervig Brygge AS

Entreprenør: AF Gruppen

Klient: Esbensen A/S, 2012

17.000 m2 bæredygtig plejeboligbyggeri

Plejecentret består af 201 boliger fordelt på 11 afdelinger. Renoveringen udførtes til energiklasse 2015 byggeri iht. BR.10. Dette medførte en optimering af bygnings passive egenskaber, super god isolering af klimaskærmen og tætning af bygningen med kontrolleret varmegenvinding af ventilation.

Af ekstra bæredygtige tiltag kan bl.a. nævnes : Grønne tage, faskiner samt opsamling af regnvand. Desuden er der foreslået etablering af 900 m2 solceller. Men også en generel opgradering af boligerne, til tidssvarende og fremtidssikrede forhold, var et generelt mål med projektet.

Fælledgården skal afspejle, at huset rummer mennesker med vidt forskellig baggrund, etnicitet, kompetencer, religion, livshistorie og interesser.
Projektering herunder myndigheds- og hovedprojekt: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Arkitekt: JJW

Bygherre: Københavns Kommune

Klient: Esbensen A/S, 2011

Bygherrerådgivning om energirigtig fjernkøling til Post Danmark A/S

Vi fik til opgave, som bygherrerådgiver, at undersøge rentabiliteten i at tilslutte Københavns E fjernkøling, frem for at Post Danmark brugte sine egne kompressor-kølemaskiner og havvand som køling.

Tidligere kølekapacitet ca. 1,2 MW som anvendtes til komfort- og serverkøling.

Undersøgelsen indeholdte en vurdering af eksisterende og fremtidige kølebelastninger, vurdering af kølemaskiners levetider og virkningsgrader, COP værdier. Kølefladers egnethed for anvendelse til fjernkøling. Udfasning af ikke miljøvenlige kølemidler, forsyningssikkerhed for serverrum med og uden fjernkøling.

Nuværende el-forbrug og de årlige vedligeholdelsesomkostninger for de eksisterende maskiner blev registreret. Nye interne installationsomkostninger for etablering af fjernkøling som fjernkøleunit, rørføring og CTS prissættes overslagsmæssigt.

En kompleks opgave med mange aspekter som vi løste i samarbejde med Esbensen.

Bygherre: Post Danmark A/S

Klient: Esbensen A/S, 2011

Bygherrerådgivning
Energirenovering af Chr. Hansen i Hørsholm

Vi gennemgik en del af Chr. Hansen’s fabrik med henblik på energibesparelse. Gennemgang af proces- og komfortventilation i en del af Chr. Hansens produktionsfaciliteter inkl. laboratorier, renrum m.v. I alt en luftmængde på 160.000 m3/h. Forslag til varmegenvinding, etablering af spareventilatorer og pumper samt behovsstyret ventilation.

Chr. Hansen er et globalt biovidenskabeligt selskab, der udvikler naturlige ingredienser løsninger til fødevare-, ernærings-, medicinal- og landbrugsindustrien.
Virksomheden er markedsleder inden for udviklingen af culturer & enzymer indenfor deres felt. Chr. Hansen har 2.300 medarbejdere i over 30 forskellige lande.

Bygherre: Chr. Hansen/ COOR Service Management

Klient: NRGi, 2011

CO2 besparelse til Novo Nordisk og Novozymes
Konvertering fra naturgas til fjernvarme

Vi har været bygherrerådgiver og projektleder for Vestforbrændings konverteringsområde fra naturgas til fjernvarme for Vestforbrændings kundeinstallationer hos Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i Bagsværd - et teknisk og logistisk kompliceret projekt, hvor produktionen skal opretholdes under konverteringen.

Vi er således med til at indfri Novo Nordisk og Novozymesbæredygtighedsmål for CO2 reduktion samt med til at etablere en driftssikker og fremtidssikret varmeforsyning for verdens førende virksomheder inden for behandling af diabetes og enzym-produktion. Honorarsum 1.4 mio. kr.

Bygherrerådgiver: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Projektleder: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Projekterende: Rambøll

Entreprenører: Wicotec og Kirkebjerg

Klient: Vestforbrænding 2010/2011

Lavenergiklasse 1
Almen+, Rammeaftale 2, Amager, Ældreboliger

AlmenBolig+ er et nyt koncept, som KAB har udviklet, og som er godkendt af Velfærdsministeriet. Projektet har til formål at etablere en ny generation af billige almene familieboliger henvendt til selvhjulpne aktive beboere samt en ny generation af plejeboliger. Huslejen for boligerne skal være lavere end traditoinelt alment nybyggeri. Det samlede forsøgsprojekt omfatter indtil 2.000 boliger, som skal opføres over en 4-5 årig periode.

Gruppen har fået tildelt 250 boliger, på omkring 20.000 m2, som udføres af færdigproducerede bokselementer til billige familie- og plejeboliger. Bebyggelserne opføres i 2 og 3 etager på to forskellige lokaliteter på Amager.

AlmenBolig+ opføres som lavenergiboliger, energiklasse 1. Hver bolig har sit eget varmeanlæg og er forsynet med et varme-genindvindingsanlæg med varmepumpe. Den nødvendige tilskudsvarme leveres som fjernvarme. Forventet udgift til rumvarme og opvarmning af brugsvand er på 3-400 kr. pr. måned.

Udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag for energi og klima i samarbejde med Esbensen A/S.

Arkitekt: Vandkunsten

Klient: Esbensen A/S, 2010

Lavenergiklasse 2
Dahl Advokater i Viborg, nyt kontordomicil

Domicilet er på 3.700 m2 fordelt på 3 etager med en spændende arkitektur. Bygningen er klassificeret som en lavenergi klasse 2 bygning. Energiforsyningen er naturgas suppleret med luftvarmepumper. I fyringssæsonen ventileres områderne med balanceret mekanisk ventilation med forvarmede friskluftindtag i facacerne og central udsugning tilsluttet varmepumper i teknikrum. Varmepumperne benytter udsugningsluften til at producere varme, som benyttes til forvarmning af friskluftindtagene. Øvrig overskudsvarme fra varmepumperne benyttes som supplement til centralvarmen. Udenfor fyringssæsonen ventileres områderne med naturlig/hybrid ventilation, hvor de samme friskluftindtag benyttes, mens skorstenseffekten i atriet benyttes til afkast via mekanisk automatisk styrede ovenlys. Friskluftindtagene reguleres automatisk efter Co2-niveau og temperatur for de enkelte rum.

Udarbejdelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt i samarbejde med Esbensen A/S.

Arkitekt: Spacefab

Klient: Esbensen A/S, 2008/2009

Energi- og klimarenovering
Holtbjergskolen, Herning

Energi- og klimarenovering af Holtbjergskolen,10. klasser, ungdomsskole, aftenskole og specialskole. Konstruktioner, VVS, ventilation, el og CTS.

Projektering og udbud i fagenterprise samt tilsyn og byggeledelse. Arbejdet var opdelt i 5 etaper. Entreprisesum 18 mio. kr. Renoveret areal 17.000 m².

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS var totalrådgiver på sagen.

Klient: Herning Kommune, 2004 - 2007

Økologisk udviklingsprojekt
Lap An Lagoon Golf Resort, Vietnam

Lap An Lagoon Golf Resort er et økologisk udviklingsprojekt. Projektet er beliggende i Chan May-Lang Co, Lang Co by i Thua Thien Hue provinsen. Projektet indeholder en 18 hullers golf bane inkl. 110 golfhuse, klubhuse, restauranter, 42 lagunevillaer, 354 lejligheder, shopping center samt kanalby kompleks og 20 kunstige øer med et areal på 145,6 ha. Entreprisesum 250 millioner USD.

Udarbejdelse af program for økologisk bæredygtighed hvor alle funktioner integreres i bygningens arkitektur og det omgivende landskab. Herunder ventilation med kølegenvinding, køling af ventilationsluft med solvarme, opvarmning af brugsvand med solvarme, produktion af el fra solceller til bygninger og golfbiler, optimering af dagslys, genanvendelse af regnvand til evaporativ køling af ventilationsluften og vanding af haveanlæg og golfbane. Overordnet infrastruktur for vandforsyning og el forsyning i samarbejde med Esbensen A/S i Vietnam, Ho Chi Minh City, (Saigon)

Arkitekt: Kieler Vietnam Co. Ltd

Klient: Esbensen A/S, 2008-2009

Energirammeberegning
Jorton i Køge

Energirammeberegning for administrationsbygning, Be06.

Klient: Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS, 2007

Energirammeberegning
Sønderjysk Landboforening

Energirammeberegning for administrationsbygning, Be06.

Klient: Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS, 2007

Energi- og klimaprojekt
Lundgårdskolen, Herning

Renovering af varme og ventilation samt el og CTS i forbindelse hermed. Separering af varme og ventilation. Ventilation med VAVstyring.

Klient: Herning Kommune, 2005

Energi Dampcentral, Novo Nordisk

Etablering af ny dampcentral i Bagsværd. Brændere for olie og gas, kedler, ecomizer og skorstene.2 x 8,6 MW. De nye kedler kan præstere 25 ton damp ved 10 bar og kan køre med olie og gas samtidigt. Entreprisesum ca. 8,4 mio. kr.

Klient: BALSLEV, 2004-2005

Energimærkning

ELO og ES 1. tildeling

Energi Ledelses Ordningen og Energi Styring. Udførelse af ELO-opgaver fordelt på CA. 300.000 m² bolig og erhverv.

Klient: Diverse Klienter i Danmark, 2004-2005

Energirenovering
VUC Albertslund

Voksenundervisningscenter i Albertslund. Renovering af ventilation, el og CTS samt etablering af varmegenvinding. Ca. 2000 m² skolebyggeri.

Klient: Balslev, 2004

Energi- og klimarenovering
Bakkegården, Søborg

Forundersøgelse og tilstandsrapport af indeklimaproblemer i storkøkken for Omsorgscentret Bakkegården. Rapporten indeholder: Beregning af luftmængder for afgivet effekter på køkkenudstyr, emfangsløsninger, ventilationsløsninger, behovsstyring, energibesparelser og overslag på udbedring. Den årlige energibesparelse ca. 70.000 kr. Anlægsinvestering inkl. CTS ca. 1,65 mio.

Klient: Balslev, 2004

Energirenovering
Rymarksvænge, Østerbro i København

Renovering af varmeanlæg i boliger og konvertering fra fjernvarmedamp til fjernvarmevand for Foreningen Socialt Boligbyggeri. Byggeriet omfatter 36.269m² beboelse, plejehjem, børneinstitutioner og dagligvarebutik, Netto.

Klient: JPM ApS, 2002 - 2003

Indeklima
Indeklimaundersøgelse, Njalsgade 13 og 15 i København

Indeklimaundersøgelse og efterfølgende udarbejdelse af rapport for 7.800 m² stor kontorejendom for Vej og Park på Amager. Rapporten indeholder registrering af det termiske indeklima, årsag til dårligt indeklima samt løsningsforslag med budget. Entreprisesum til forbedringer, 11.9 mio. kr.
Til simulering af det termiske indeklima er der anvendt BSim2002, der time for time regner temperaturforholdene ud i en given zone på baggrund af oplysninger om bygningens konstruktion, den interne varmelast og typiske danske klimatiske forhold.

Klient: Københavns Kommune,
Bygge og teknikforvaltningen - Vej og Park., 2002 - 2003

Energi og indeklimaundersøgelse
Skole i Herning

Visuel gennemgang af Holtbjergskolens indeklima og energibesparelsespotiale mht. ventilations- og varmeanlæg. Lokalisering, tilstandsvurdering, udbedringsforslag samt økonomisk oversigt for udbedring, 17.000 m². Tilstandsnotatet omfatter 130 sider detaljeret beskrivelse med foto, bilag og entreprisesummer for udbedring herunder energibesparelsespotentiale

Klient: Herning Kommune, 2002 - 2003

Energi og klima
Busses Skole i Gentofte

Projektforslag til ombygning og tilbygning af pri­vatskole. Konstruktioner og hustekniske installationer. Projektforslaget indeholder forslag til økologiske tiltag med vurdering af anlægsinvestering, merin­vestering i forhold til traditionelle energianlæg med rentabilitetsvurdering samt en vurdering af de miljømæssige ressourcebesparelser. Princip­skitser til brug for arkitektens projektforslag. De økologiske tiltag omfatter: Passiv solvarme, aktiv solvarme, solcelleanlæg, hybrid ventilation, lysstyring, opsamling af regnvand og vandbespa­rende foranstaltninger. Arkitekt: Kim Rasmussen .

Klient: Privatskolen, Busses Skole, 2001

Energi- og klimarenovering
Enghavegård Skole, Gladsaxe

Renovering af varme og ventilation omfattende ca. 6.000 m² folkeskole og SFO. Varme: Udskiftning af induktionskabinetter (kombineret luft/radiatorvarme) til radiatoranlæg incl. ny automatik og CTS. Ventilation: Udskiftning af induktions-kabinetter (kombineret luft/radiatorvarme) til fortrængningsventilation incl. ombygning af ventilationsanlæg i 3 blæserum til anlæg med varmegenvinding med væskekoblede batterier incl. ny automatik og CTS.

Klient: DEI ApS, 2000

Energigennemgang
Stelton A/S, Fårevejle

Energigennemgang af Stelton-fabrikken, ca. 4.700 m² produktion, administration og tegnestue. Energigennemgangen er fuldført med 50% tilskud fra Energistyrelsen.

Klient: Stelton A/S, 2000

Energioptimering
AH Værktøj- og Metalvarefabrik A/S, Hillerød

Energisyn på AH omfattende vand, varme, venti­lation og belysning samt forslag til energibespa­rende foranstaltninger til ventilation, trykluft og køletørrer.

Klient: Wissenberg A/S, 2000

Energioptimering
Stelton A/S, Fårevejle

Udskiftning af traditionel gasfyret kedel til kon­denserende gaskedel samt etablering af auto­matik. Energibesparelse pr. år 100.000 kr. Pro­jektet er støttet af Energistyrelsen med 96.000 kr. Ansøgning om tilskud til Energistyrelsen.

Klient: Stelton A/S, 2000

Energigennemgang
Sundby Centret på Amager

Energigennemgang af varmeanlæg og udførelse af rapport. Samlet bebyggelse 7.300 m² bolig og erhverv.

Klient: Ishøy & Madsen ApS, 2000

Energioptimering
Nordmarkshave, Albertslund

Afhjælpning af afkølingsproblemer på fjernvarme­vandet for brugsvandsanlægget ved etablering af 3 nye varmtvandsbeholdere og automatik. Bolig­området består af 14 boligblokke med 355 bo­liger.

Klient: Jens-Peter Madsen ApS, 2000

Energikonvertering
Frederiksborggade 38/Nørre Farimagsgade 63, København

Renovering af ældre bevaringsværdig apoteker­ejendom. Bolig og erhverv på 2.101 m². Registre­ring og projektering af VVS i forbindelse med indlægning af fjernvarme.

Klient: Wissenberg A/S, 1999

Energioptimering
Prisme, Hedebygade 5-7, Vesterbro i København

Bolig, renoverings- og forsøgsprojekt, etageejen­dom. Projektleder på installations-delen. Projek­tering og udbud af fugtstyret boligventilation, indi­viduel forbrugsmåling og VVS.

Klient: Esbensen A/S, 1999

Energioptimering
Prisme, Hedebygade 5-7, Vesterbro i København

Bolig, renoverings- og forsøgsprojekt, etageejen­dom. Projektleder på installations-delen. Projek­tering og udbud af fugtstyret boligventilation, indi­viduel forbrugsmåling og VVS.

Klient: Esbensen A/S, 1999

Energirenovering
Kedelcentral i Køge

Renovering af kedelcentral omfattede etablering af nye kondenserende gaskedler, pumper og au­tomatik, samt renovering af skorstene. Kedel-centralen er på 1.8 MW, 229 lejligheder og reno­veret for Lejerbo i Køge.

Klient: Wissenberg A/S, 1999

Energigennemgang
Brødr. Müller A/S, Maskinfabrik i Sønderborg

Energigennemgang på fabrik i Sønderborg, 13.200 m². Gennemgang af klimaskærm, støberi, pressemaskiner, ventilation og varmeanlæg. Be­sparelse ved genvinding af varme i smedjeafde­lingen 140.000 kr. pr. år. Projektet er tilskudsbe­rettiget. Tilbagebetalingstid 2½ år.

Klient: Brødr. Müller A/S, 1999

Energioptimering
Medicotest, Ølstykke

Beregning af varmeanlæg, tryktabsberegning og forindstilling for logistik og IT-afdeling.

Klient: Jens-Peter Madsen ApS, 1999

Energioptimering
Varmegenvinding, Ejby

Udarbejdelse af ansøgning og beregning til Ener­gistyrelsen vedr. tilskud til varmegenvinding af svejseudsugning for produktionsvirksomhed, metal. 12.000 m3/h.

Klient: VETEK A/S, 1999

Energi
Fjernvarmekonvertering, Valby

Konvertering til fjernvarmeinstallation fra eget oliefyret anlæg. Kontorbyggeri på Roskildevej 160-162, 1.552 m².

Klient: JPM ApS, 1999

Alternativ energi
Biobrændselsanlæg, Gelsted

Udarbejdelse af ansøgning til Energistyrelsen om tilskud til halmfyret anlæg, 350 kW.

Klient: Frank Pedersen Maskinfabrik, 1999

Energi og klima
Det Gule Hus, Christiansgade i Aalborg

Bolig, renoverings- og forsøgsprojekt, etageejen­dom. Projektleder på ingeniørdelen. Projektering og udbud af VVS, individuelt fugtstyret boligven­tilation, individuel forbrugsmåling og styring, pas­siv solvarme ved etablering af solvægge til for­varmning af ventilationsluft, solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand og solcelleanlæg til produktion af el.

Klient: Esbensen A/S, 1998

Energi og klima
Engelsby-Flensborg, Tyskland

Bolig, renoverings- og forsøgsprojekt, etageejen­dom. Projektleder på ingeniørdelen. Projektering og udbud af VVS, individuelt fugtstyret boligven­tilation, individuel forbrugsmåling og styring, pas­siv solvarme ved etablering af solvægge til for­varmning af ventilationsluft, solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand og solcelleanlæg til produktion af el.

Klient: Esbensen A/S, 1998

Energi
Engelsby-Flensborg, Tyskland

Fjernvarmeforsyning. Undersøgelse af mulig­heder for decentral fjernvarme i Engelsby og pris­sætning heraf for Boligforeningen BIG-Heimbau.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Energi
Engelsby-Flensborg, Tyskland

Fjernvarmeforsyning. Undersøgelse af mulig­heder for decentral fjernvarme i Engelsby og pris­sætning heraf for Boligforeningen BIG-Heimbau.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Alternativ energi
Kedainiu kemi, Litauen, finansieret af Verdensbanken

Energi, biobrændsel. Projektleder. Feasibility study om anvendelsen af affaldsproduktet lignin til bl.a. brændsel, ca. 10 mio. tons.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Alternativ energi
Biobrændselsanlæg i Rujiena i Letland for Energistyrelsen

Energi, fjernvarme, biobrændsel. Projektleder i Danmark og Letland. Gennemførelse af feasibility study, detailprojek­tering og overførsel af knowhow vedr. konverte­ring af ældre russisk fuelfyret fjernvarmeanlæg til et fuldautomatisk biomassefyret værk.

Klient: Esbensen A/S, 1995 - 1997

Energioptimering
Holmegaards Rugeri

Beregning af energi til befrugtning af ægproduk­tionen.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Energigennemgang
Energibesparende foranstaltninger, bind 5, Sønderjyllands Amt

Amtets bygninger, 14 ejendomme, 11.559 m². Energisyn på amtets bygninger samt udarbej­delse af projektforslag til energibesparende for­anstaltninger, EBF med tilbagebetalingstid.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Energigennemgang
Brødr. Müller A/S, Vollerup i Sønderborg

Energibesparende foranstaltninger for kompres­sorcentral. Projektering og ansøgning om tilskud til EBF for kompressorcentral.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Lad os stå for din Energirenovering

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud til jeres boligforening.​ Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Skal vi stå for din energioptimering eller Bygherrerådgivning?

Vi hjælper jer gerne igennem hele processen. Udfyld formularen Herunder og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevej 58, 6400 Sønderborg

CVR: 38294067

Kontakt os

☎ Tlf.: +45 70 22 48 48 

✉ E-mail: info@tjri.com

Social

Find på kort

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører Ivs

Kongevej 58 

6400 Sønderborg

Tlf.: 70224848
CVR: 38294067
info@tjri.com